Quản lý trường đại học đa phân hiệu ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế -xã hội hiện nay : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49981Quản lý trường đại học đa phân hiệu ở Việt Nam trong bối cảnh kinh tế -xã hội hiện nay : Luận án TS. Quản lý giáo dục : 62 14 05 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49981