Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49998Vai trò của chính phủ trong quy trình lập pháp ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận án TS. Luật: 62 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49998