Xây dựng pháp luật trợ cấp nông nghiệp Việt Nam theo các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) : Luận án TS. Luật : 62 38 60 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50021Xây dựng pháp luật trợ cấp nông nghiệp Việt Nam theo các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) : Luận án TS. Luật : 62 38 60 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50021