Cơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50030Cơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50030