Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Hữu Nghị-
dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
dc.contributor.authorNguyễn, Hải An-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:15:03Z-
dc.date.available2017-05-17T10:15:03Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationNguyễn, H. A. (2011). Cơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000883-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50030-
dc.description.abstractLuận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-
dc.description.abstractElectronic Resources-
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về tặng, cho quyền sử dụng đất (QSDĐ). Làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện chế định tặng cho QSDĐ ở Việt Nam. Xây dựng và đưa ra các kết luận có căn cứ khoa học về khái niệm, bản chất, đặc điểm tặng cho QSDĐ; nhằm thống nhất nhận (...)-
dc.format.extent204 tr. + CD-ROM+Tóm tắt-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận án Ngành Luật Kinh tế (Full)-
dc.subjectPháp luật Việt Nam-
dc.subjectLuật đất đai-
dc.subjectQuyền sử dụng đất-
dc.titleCơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050000883_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorPhạm, Hữu Nghị-
  dc.contributor.advisorNgô, Huy Cương-
  dc.contributor.authorNguyễn, Hải An-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:15:03Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:15:03Z-
  dc.date.issued2011-
  dc.identifier.citationNguyễn, H. A. (2011). Cơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000883-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50030-
  dc.description.abstractLuận án TS. Luật Kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011-
  dc.description.abstractElectronic Resources-
  dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về tặng, cho quyền sử dụng đất (QSDĐ). Làm rõ sự cần thiết phải hoàn thiện chế định tặng cho QSDĐ ở Việt Nam. Xây dựng và đưa ra các kết luận có căn cứ khoa học về khái niệm, bản chất, đặc điểm tặng cho QSDĐ; nhằm thống nhất nhận (...)-
  dc.format.extent204 tr. + CD-ROM+Tóm tắt-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận án Ngành Luật Kinh tế (Full)-
  dc.subjectPháp luật Việt Nam-
  dc.subjectLuật đất đai-
  dc.subjectQuyền sử dụng đất-
  dc.titleCơ sở lý luận và thực tiễn về tặng cho quyền sử dụng đất : Luận án TS. Luật: 62 38 50 01-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:LAW - Dissertations


 • 00050000883_Noi_dung.pdf
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :