Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam : \b Luận án TS. Luật: 62 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50056Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam : \b Luận án TS. Luật: 62 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50056