Phòng vệ chính đáng và các tội phạm do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.01.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50086Phòng vệ chính đáng và các tội phạm do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60.38.01.04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50086