Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50099Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50099