Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Dung, 1952--
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:01Z-
dc.date.available2017-05-17T10:16:01Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.citationNguyễn, T.T.T. (2013). Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050003024-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50099-
dc.description.abstractLàm sáng tỏ lý luận về hoạt động giáo dục nhân quyền; Khái quát những thành tựu trong hoạt động giáo dục nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng với việc thống kế các văn kiện pháp lý quốc tế, văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam và đường lối chính sách của Đ (...)-
dc.format.extent97 tr.-
dc.publisherKhoa Luật-
dc.relation.replacesLuận văn ngành Pháp luật về Quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) (Full )-
dc.subjectGiáo dục nhân quyền-
dc.subjectGiáo dục đại học-
dc.subjectNhân quyền-
dc.subjectQuyền con người-
dc.titleGiáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật-
dc.typeThesis-
dc.rights.licenseAccess limited to members-
dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003024.pdf
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Đăng Dung, 1952--
  dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thu Thủy-
  dc.date.accessioned2017-05-17T10:16:01Z-
  dc.date.available2017-05-17T10:16:01Z-
  dc.date.issued2013-
  dc.identifier.citationNguyễn, T.T.T. (2013). Giáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050003024-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50099-
  dc.description.abstractLàm sáng tỏ lý luận về hoạt động giáo dục nhân quyền; Khái quát những thành tựu trong hoạt động giáo dục nhân quyền của Liên Hợp Quốc cùng với việc thống kế các văn kiện pháp lý quốc tế, văn bản pháp luật của Nhà nước Việt Nam và đường lối chính sách của Đ (...)-
  dc.format.extent97 tr.-
  dc.publisherKhoa Luật-
  dc.relation.replacesLuận văn ngành Pháp luật về Quyền con người (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) (Full )-
  dc.subjectGiáo dục nhân quyền-
  dc.subjectGiáo dục đại học-
  dc.subjectNhân quyền-
  dc.subjectQuyền con người-
  dc.titleGiáo dục nhân quyền trong hệ thống các trường đại học ở Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật-
  dc.typeThesis-
  dc.rights.licenseAccess limited to members-
  dc.rights.holderThư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội-
  Appears in Collections:LAW - Master Theses


 • 00050003024.pdf
  • Size : 1,29 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :