Hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động pháp luật tại Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50128Hoàn thiện các quy định về đánh giá tác động pháp luật tại Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50128