Quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50205Quy chế pháp lý của doanh nghiệp kiểm toán ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50205