Thủ tục phục hồi trong pháp luật phá sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam. Luận văn ThS. Luật kinh tế: 60.38.50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50210Thủ tục phục hồi trong pháp luật phá sản - Những vấn đề lý luận và thực tiễn tại Việt Nam. Luận văn ThS. Luật kinh tế: 60.38.50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50210