Áp dụng tập quán thương mại ở Việt Nam hiện nay. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50242Áp dụng tập quán thương mại ở Việt Nam hiện nay. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50242