Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50282Điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng theo quy định của Bộ luật dân sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50282