Thụ lý vụ án dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành qua thực tiễn áp dụng tại các tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50331Thụ lý vụ án dân sự theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành qua thực tiễn áp dụng tại các tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 03

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50331