Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5034Tổng hợp các hạt nano từ tính có đính kháng thể ứng dụng trong chẩn đoán bệnh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5034