Thông lệ về quản trị công ty của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD - nghiên cứu áp dụng vào công ty cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50375Thông lệ về quản trị công ty của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD - nghiên cứu áp dụng vào công ty cổ phần ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50375