Bảo vệ nhóm yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50394Bảo vệ nhóm yếu thế trong Bộ Luật Hồng Đức và giá trị kế thừa trong việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50394