Những vấn đề pháp lý trong giai đoạn tiền công ty theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50408Những vấn đề pháp lý trong giai đoạn tiền công ty theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50408