Thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50414Thẩm định và thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước ở địa phương ban hành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50414