Pháp luật về đào tạo nghề - thực trạng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50421Pháp luật về đào tạo nghề - thực trạng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50421