Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50440Định đoạt phần vốn góp của thành viên trong công ty TNHH theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50440