Nghiên cứu sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5062Nghiên cứu sản phẩm du lịch biển đảo Quảng Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5062