Chế định trách nhiệm vật chất của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật thương mại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50623Chế định trách nhiệm vật chất của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật thương mại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50623