Quy trình lập pháp của Quốc hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50639Quy trình lập pháp của Quốc hội Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50639