Quan hệ đại diện theo uỷ quyền trong hoạt động thương mại : Luận văn ThS. Kinh tế: 6 01 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50647Quan hệ đại diện theo uỷ quyền trong hoạt động thương mại : Luận văn ThS. Kinh tế: 6 01 05

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50647