Vấn đề xây dựng đội ngũ công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50696Vấn đề xây dựng đội ngũ công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50696