Vai trò của chủ nợ trong thủ tục giải quyết phá sản theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50745Vai trò của chủ nợ trong thủ tục giải quyết phá sản theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50745