Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50794Thực hiện pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50794