Quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực Hải quan - qua thực tiễn Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50820Quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực Hải quan - qua thực tiễn Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50820