Viện Kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50867Viện Kiểm sát nhân dân trong điều kiện cải cách tư pháp hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50867