Vai trò của Trưởng thôn trong tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở ( qua thực tiễn tỉnh Bắc Kạn) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50873Vai trò của Trưởng thôn trong tham gia quản lý nhà nước ở cơ sở ( qua thực tiễn tỉnh Bắc Kạn) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50873