Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50879Đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50879