Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50901Giáo dục pháp luật ở đô thị qua thực tiễn Thành phố Hải Dương : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50901