Pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51241Pháp luật về hộ kinh doanh ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51241