Bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51248Bảo đảm quyền lợi của người lao động trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51248