Chế tài thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51255

Chế tài thương mại trong Luật Thương mại Việt Nam 2005

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51255