Pháp luật Việt Nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51266Pháp luật Việt Nam về đại diện trong quan hệ hợp đồng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51266