Bảo vệ đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51300Bảo vệ đất nông nghiệp theo pháp luật đất đai ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật học: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51300