Những vấn đề pháp lý về sáng lập viên công ty cổ phần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51322Những vấn đề pháp lý về sáng lập viên công ty cổ phần

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51322