Pháp luật Việt Nam về hiệu lực của thỏa ước lao động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51356Pháp luật Việt Nam về hiệu lực của thỏa ước lao động

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51356