Quy chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51408Quy chế pháp lý của thương nhân trong kinh doanh du lịch tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51408