Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51412Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51412