Chế độ pháp lý về vốn của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51439Chế độ pháp lý về vốn của công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51439