Vai trò của Viện Kiểm sát trong thủ tục Giám đốc thẩm các vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51503Vai trò của Viện Kiểm sát trong thủ tục Giám đốc thẩm các vụ án hình sự

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51503