Phạm tội vì động cơ đê hèn với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51505Phạm tội vì động cơ đê hèn với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Luật Hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51505