Những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự đối với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo luật hình sự Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51539Những vấn đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm hình sự đối với tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo luật hình sự Việt Nam.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51539