Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51577Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51577