Những khia cạnh pháp lý của thực tế nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51701Những khia cạnh pháp lý của thực tế nam nữ chung sống như vợ chồng không đăng ký kết hôn ở Việt Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51701