Những khía cạnh pháp lý về quyền sở hữu nhà chung cư

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51709Những khía cạnh pháp lý về quyền sở hữu nhà chung cư

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/51709